Терминология (английский и китайский)

平步:撑抱桩 Cheng Bao Zhuang
Holding by Embracing Pillar -Even Stance
平步:扶按桩 Fu An Zhuang
Pressing and Lifting Pillar - Even Stance
平步:提抱桩 Ti Bao Zhuang
Holding by Lifting Pillar - Even Stance
平步:提插桩 Ti Cha Zhuang
Lifting Piercing Pillar - Even Stance
休息桩(正面) Xiu Xi Zhuang
Relaxing Pillar - Even Stance
休息桩(背面) Xiu Xi Zhuang
Relaxing Pillar - Even Stance
平步:俯抱桩 Fu Bao Zhuang
Covering and Holding Pillar - Even Stance
推托桩 - Tui Tuo Zhuang
Pushing and Supporting Pillar - Even Stance
浑元桩(丁八步) Hun Yuan Zhuang
Primal Void Pillar
丁八步:勾挂桩 Gou Gua Zhuang
Hanging Hook Pillar
丁八步:撑托桩 Zhang Tuo Zhuang
Pushing up Supporting Pillar
丁八步:鸟难飞桩法 Nian Nan Fei
Holding the Bird Pillar
技击,丁八步:扶按桩. Fu An Zhuang
Pressing and Lifting Pillar
技击:独立桩 Du Li Zhuang
Single Stance Pillar
降龙桩 Jiang Long Zhuang
Descending Dragon Pillar
勾掛试力(向上提起) Gou Gua Shi Li
Hanging Hook Shi Li
.勾掛试力(推出) Gou Gua Shi Li
Hanging Hook Shi Li
分掛试力(分掛)Fen Gua Shi Li
Open Hook Shi Li
分掛试力(推出) Fen Gua Shi Li
Open Hook Shi Li
扶按试力(上提) Fu An Shi Li
Pressing Lifting Shi Li
扶按试力(下按) Fu An Shi Li
Pressing Lifting Shi Li
开合试力(外分) Kai He Shi Li
Opening Closing Shi Li
开合试力(内合向上) Kai He Shi Li
Opening Closing Shi Li
技击:旋法试力(左侧旋转) Xuan Fa
Rotating Force Shi Li
技击:旋法试力(右侧旋转)Xuan Fa
Rotating Force Shi Li
技击:旋法试力(推出动作) Xuan Fa
Rotating Force Shi Li
技击:劈法试力 Pi Fa Shi Li
Chopping Force Shi Li
掌法(后手) Zhang Fa Shi Li
Palm Force Shi Li
技击:掌法试力 Zhang Fa Shi Li
Palm Force Shi Li
技击:侧劈试力 Ce Pi Shi Li
Sideays Chopping Force Shi Li
发力 Fa Li
Releasing Force
不直的直拳(后手拳)Bu Zhi De Zhi Quan
Not Straight - Straight Punch
不直的直拳(前拳)Bu Zhi De Zhi Quan
Not Straight - Straight Punch
技击:钻拳 Zuan Quan
Drilling Punch
.栽拳(后手)Zai Quan
Planting Punch
技击:栽拳Zai Quan
Planting Punch
技击:横向栽拳 Heng Xiang Zai Quan
Cross Punch
技击:横向栽拳 eng Xiang Zai Quan
Cross Punch
磨擦步(姿势) Mo Ca Bu
Friction Step
磨擦步(上步) o Ca Bu
Friction Step
磨擦步(向前落步) o Ca Bu
Friction Step
磨擦步(落步) o Ca Bu
Friction Step
撑抱桩heng Bao Zhuang
Holding by Embracing Pillar -Even Stance
扶按桩 Fu An Zhuang
Pressing and Lifting Pillar - Even Stance
提抱桩 Ti Bao Zhuang
Holding by Lifting Pillar - Even Stance
俯抱桩 俯抱桩 Fu Bao Zhuang
Covering and Holding Pillar - Even Stance
推托桩 Tui Tuo Zhuang
Pressing and Supporting Pillar
浑元桩 Hun Yuan Zhuang
Primal Void Pillar
勾挂桩 Gou Gua Zhuang
Hanging Hook Pillar
撑托桩 Zhang Tuo Zhuang
Pushing up Supporting Pillar
独立桩 Du Li Zhuang
Single Stance Pillar
降龙桩 Jiang Long Zhuang
Descending Dragon Pillar
大式桩 Da Shi Zhuang
Big Stance
分掛试力 Fen Gua Shi Li
Dividing Hook Shi Li
发力 Fa Li
Releasing Force
劈法试力 Pi Fa Shi Li
Chopping Force Shi Li
掌法试力 Zhang Fa Shi Li
Palm Force Shi Li
侧劈试力 Ce Pi Shi Li
Sidewards Chopping Shi Li
不直的直拳 Bu Zhi De Zhi Quan
Not Straight -Straight Punch
钻拳 Zuan Quan
Drilling Punch
栽拳 Zai Quan
Planting Punch
横向栽拳 Heng Xiang Zai Quan
Cross Punch
点脚 Dian Jiao
Straight Kick - Point to the Feet
蹬踏脚 Deng Ta Jiao
Stomping Kick
横跺脚 Heng Duo Jiao
Side Kick
磨擦步 Mo Ca Bu
Friction Step
   
磨擦步 Mo Ca Bu
Friction Step

источник ]]>http://www.yiquan-zywg.com/inc/pic/picshow.php?lng=en&pic=bai/pic1.inc]]>